استقرار سیستم نرم افزار سیر و حرکت و مدیریت تعمیرات و نگهداری شرکت ساینا سیستم

۲۰ , خرداد , ۹۷
| دسته بندی :
حمل لجستیکخدمات فنی و مهندسی
عنوان توضیحات
تاریخ شروع پروژه ۳۰ , تیر , ۱۳۹۷
تاریخ پایان پروژه ۳۰ , تیر , ۱۳۹۷
درصد پیشرفت پروژه 80 درصد
آخرین وضعیت 100