احداث سایت تخلیه – بارگیری خواف

۰۵ , اردیبهشت , ۹۷
| دسته بندی :
توسعه و سرمایه گذاری
عنوان توضیحات
تاریخ شروع پروژه ۳۰ , تیر , ۱۳۹۷
تاریخ پایان پروژه ۳۰ , تیر , ۱۳۹۷
درصد پیشرفت پروژه 53 درصد
آخرین وضعیت 100