پروژه ها

توسعه و سرمایه گذاری
درصد پیشرفت : 53
حمل لجستیک
درصد پیشرفت : 23
حمل لجستیک
درصد پیشرفت : 23
توسعه و سرمایه گذاری
درصد پیشرفت : 54
توسعه و سرمایه گذاری
درصد پیشرفت : 100
توسعه و سرمایه گذاری
درصد پیشرفت : 20
خدمات فنی و مهندسی
درصد پیشرفت : 95